Wracamy do treningów!

Niezmierne miło jest nam poinformować, że kończy się czas przerwy od piłki nożnej!
WRACAMY DO TRENINGÓW OD 11 MAJA!

Poniżej ważne informacje.
- Trenerzy będą kontaktować się z Państwem sms-owo prosząc o potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach treningowych na nowych zasadach.
- Zajęcia na razie będą odbywać się na boisku MCS przy ul. Niepodległości 6 (Zakrzów) w godz. 15 -20
wg harmonogramu, ustalonego po informacji zwrotnej od Państwa ilu zawodników będzie trenować w danej grupie wiekowej.
- Boiska przyszkolne są na razie zamknięte przez prezydenta miasta Wrocławia (czekamy na informację od kiedy zostaną uruchomione i wtedy rozpoczniemy zajęcia treningowe na orlikach).
- W poniżej zamieszczonych dokumentach znajdują się istotne informacje dotycząca zasad funkcjonowania
i bezpieczeństwa na treningu (prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi) oraz obowiązkowo wypełnienie i dostarczenie trenerowi oświadczenia rodzica , w którym wyraża się zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach treningowych.OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

DOKUMENT NR 1:
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NA OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MCS WROCŁAW

 1. Wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z obiektu zobowiązane są do dokonania dezynfekcji rąk.
 2. Nadzór nad dozownikami sprawują Kierownicy Zespołu Obiektów lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 3. Uczestnikom zajęć zabrania się przebywania w pomieszczeniach zamkniętych MCS Wrocław
  z wyłączeniem toalet mobilnych.
 4. Pracownicy MCS oraz uczestnicy zajęć sportowych (z wyłączeniem uczestnictwa w zajęciach sportowych) zobowiązani są do poruszania się po terenie obiektu w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczkach ochronnych.
 5. Pomiędzy poszczególnymi grupami należy zachować co najmniej 15 minut przerwy.
 6. Po zakończeniu zajęć przez każdą z grup, obsługa obiektu MCS lub kluby/rady osiedla wskazane przez MCS do opieki nad obiektem, zobowiązane są do dezynfekcji urządzeń sportowych.
 7. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy stosować środki ochrony indywidualnej.
 8. Rękawiczki po użyciu należy wyrzucić do koszy umieszczonych przy miejscu przeznaczonym
  do dezynfekcji rąk.
 9. Należy zachować odległość co najmniej 2m pomiędzy poszczególnymi osobami.
 10. Zabrania się korzystania z szatni, przebieralni i sanitariatów na obiekcie.
 11. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, które:
 • W przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub nosicielem koronawirusa,
 • W przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,
 • W przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,
 • W danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, przemęczenie organizmu.

DOKUMENT NR 2:
 

Procedura organizacji zajęć sportowych na obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia

 1. Organizatorem zajęć sportowych, na obiektach MCS Wrocław jest współpracujący klub sportowy lub trener, z którym została wcześniej zawarta umowa / dokonana rezerwacja.
 2. Treningi/zajęcia sportowe oraz samodzielna rekreacja sportowa mogą być organizowane na sportowych obiektach otwartych takich jak:

1) Pola Marsowe,

2) Stadion Sołtysowice,

3) Stadion Zakrzów,

4) Boisko Pawłowice,

5) Stadion Oławka,

6) Stadion Sztabowa,

7) Stadion Brochów,

8) Boisko Ołtaszyn,

9) Stadion Lotnicza,

10) Stadion Leśnica.

 1. Obiekty będą otwarte w następujących godzinach:

W dni powszednie:

10-14h dla osób indywidualnych korzystających do 6 osób/ boisko lub bieżnie

14-15h przerwa techniczna na dezynfekcje

15-20 h dla klubów zgodnie z harmonogramem wynajmów długoterminowych

W weekendy:

8-12hdla indywidualnych korzystających do 6 osób/ boisko lub bieżnie

 1. Do dyspozycji korzystających z obiektów przekazane zostaną przenośne toalety, bramki, kosze, siatki na boiskach oraz inne sprzęty treningowe trwale związane z obiektem.
 2. Trybuny, place zabaw, parkingi, szatnie, prysznice i ławki rezerwowych na obiektach nie będą udostępniane.
 3. Na każdym obiekcie czynne będzie tylko jedno wejście, gdzie w okresie funkcjonowania będzie przebywał pracownik monitorujący liczbę osób wchodzących na obiekt oraz boiska.
 4. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie maksymalnie 7 osób, w tym 6 zawodników i trener. Za ilość osób uczestniczących w zajęciach odpowiada trener. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.
 5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniej zawartej umowy. Rezerwacja obiektów dla klubu jest obowiązkowa.
 6. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Na trasie przemieszczania: dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi GIS lub Ministra Zdrowia.
 7. MCS, klub lub trener organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. Na obiektach, w widocznych miejscach, zostały umieszczone tablice z obowiązującymi procedurami.
 8. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.
 9. Zajęcia sportowewraz z procedurami sanitarnymi trwają do 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić do min. 45 minut.
 10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. MCS udostępni WC mobilne.
 11. Wszyscy uczestnicy do 18 roku życia muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach lub samodzielnej rekreacji sportowej w okresie zagrożenia epidemicznego. W ramach klubu za pozyskanie zgód odpowiedzialny jest trener, który na żądanie przekazuje ich kopie MCS.
 12. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy przy wyjściu z obiektu. Dozowniki i środki do dezynfekcji zapewnia MCS lub kluby/rady osiedla wskazane przez MCS do opieki nad obiektem. Pomimo zapewnienia środków dezynfekcyjnych, MCS nie może zagwarantować, że w 100% zabezpieczą one korzystających z obiektów, dlatego sugeruje się zachowanie samodyscypliny w zachowaniu szczególnych zasad higieny.
 13. Trener prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.
 14. Pomiędzy jednostkami treningowymi należy zapewnić co najmniej 15 minutowy bufor czasowy w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.
 15. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.
 16. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania z szatni depozytowej lub przebieralni.
 17. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu płotki, kule, młoty itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.
 18. Zachowując bezpieczny dystans rezygnujemy z uprzejmości polegających napodaniusobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.
 19. W razie podejrzenia infekcji zgłoszenie się do odpowiedniego organu oraz natychmiastowe powiadomienie klubu i MCS
 20. Na terenie boiska/ stadionu jest wyznaczona osoba sprawująca bieżący nadzór w ustalonych godzinach
 21. Pracownik ma prawo zwracania uwagi i wydawania poleceń osobom przebywającym na terenie boiska / stadionu.
 22. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.
 23. Nieprzestrzeganie powyższych zasad skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z obiektu i skasowaniem wszystkich rezerwacji do końca roku 2020 oraz powiadomieniem odpowiednich służb.

Dyrekcja MCS Wrocław

DZIĘKUJEMY ZA TO ŻE BYLIŚCIE I JESTEŚCIE  Z NAMI W TYM TRUDNYM CZASIE!